رضای عشق

در اینجا با عشق مولا امام رضا سایر ائمه سعی به درج مطالبی در این رابطه خواهیم داشت.

احادیثی از امام رضا (ع)
ساعت ٥:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱٥   کلمات کلیدی: حدیث

رفع اندوه از مومن
هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد.

ویژگیهاى دهگانه عاقل:
عقل شخص مسلمـان تمـام نیست, مگر ایـن که ده خصلت را دارا بـاشـد:
1
ـ از او امید خیر باشد.
2
ـ از بدى او در امان باشند.
3
ـ خیر اندک دیگرى را بسیار شمارد.
4
ـ خیر بسیار خود را اندک شمارد.
5
ـ هـر چه حـاجت از او خـواهنـد دلتنگ نشـود.
6
ـ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود.
7
ـ فقـر در راه خـدایـش از تـوانگـرى محبـوبتـر بـاشــ د.
8
ـ خـوارى در راه خـدایـش از عزت بـا دشمنـش محبـوبتـر باشد
9-
ـ گمنـامـى را از پـرنـامـى خـواهـانتـر بـاشـد
10-
سپس فـرمـود: اما دهمى ! و چیست دهمى ؟
فـرمـود: احـدى را ننگـرد جز ایـن که بگـویـد او از مـن بهتـر و پـرهیزکـارتـــر است.

حقیقت توکل
از امام رضا (ع) از حقیقت تـوکل سـوال شـد. فرمـود: این که جز خدا از کسـى نترسى .

بهترین بندگان خدا
از امام رضـا(ع) دربـاره بهتـریـن بنـدگـان سـوال شـد.
فـرمـود: آنان که هر گاه نیکـى کنند خـوشحال شوند, و هرگاه بدى کنند آمرزش خـواهند, و هر گاه عطا شـوند شکر گزارند و هر گاه بلا بینند صبر کنند, وهر گاه خشم کنند در گذرند.

سه ویژگى برجسته مومن
مـؤمـن , مـؤمـن واقعى نیست, مگـر آن که سه خصلت در او بـاشــد: سنتـى از پـروردگـارش، سنتـى از پیـامبـرش و سنتـى از امـامـش.
اما سنت پروردگارش , پـوشاندن راز خود است, اما سنت پیغمبرش , مدارا و نرم رفتارى با مردم است, اما سنت امامـش صبر کردن در زمان تنگدستـى و پریشان حالى است.

پـاداش نیکـى پنهانـى و سزاى افشـا کننـده بــدى
پنهان کننده کار نیک (پاداشش) برابر هفتاد حسنه است, و آشکارکننده کار بد سـرافکنـده است, و پنهان کننـده کـار بـد آمـرزیـده است.

نظافت
از اخلاق پیـامبـران, نظافت و پـاکیزگــى است.