احادیثی از امام رضا (ع)

رفع اندوه ازمومن
هر کس اندوه ومشکلى را از مومنى بر طرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه رااز قلبش بر طرف سازد.

ویژگیهاى دهگانهعاقل:
عقل شخص مسلمـانتمـام نیست, مگر ایـن که ده خصلت را دارا بـاشـد:
1
ـ از اوامید خیر باشد.
2
ـ از بدى او در امان باشند.
3
ـ خیراندک دیگرى را بسیار شمارد.
4
ـ خیر بسیار خود را اندکشمارد.
5
ـ هـر چه حـاجت از او خـواهنـد دلتنگ نشـود.
6
ـ در عمر خود از دانش طلبى خسته نشود.
7
ـ فقـر در راهخـدایـش از تـوانگـرى محبـوبتـر بـاشــ د.
8
ـ خـوارى در راهخـدایـش از عزت بـا دشمنـش محبـوبتـر باشد
9-
ـ گمنـامـى رااز پـرنـامـى خـواهـانتـر بـاشـد
10-
سپس فـرمـود: اما دهمى ! و چیست دهمى ؟
فـرمـود: احـدى را ننگـرد جز ایـن که بگـویـداو از مـن بهتـر و پـرهیزکـارتـــر است.

حقیقت توکل
از امام رضا (ع) ازحقیقت تـوکل سـوال شـد. فرمـود: این که جز خدا از کسـى نترسى .

بهترین بندگانخدا
از امام رضـا(ع) دربـاره بهتـریـنبنـدگـان سـوال شـد.
فـرمـود: آنان که هر گاه نیکـى کنندخـوشحال شوند, و هرگاه بدى کنند آمرزش خـواهند, و هر گاه عطاشـوند شکر گزارند و هر گاه بلا بینند صبر کنند, وهر گاه خشم کننددر گذرند.

سه ویژگى برجسته مومن
مـؤمـن , مـؤمـن واقعىنیست, مگـر آن که سه خصلت در او بـاشــد: سنتـى از پـروردگـارش،سنتـى از پیـامبـرش و سنتـى از امـامـش.
اما سنت پروردگارش , پـوشاندن راز خود است, اما سنت پیغمبرش , مدارا و نرم رفتارى بامردم است, اما سنت امامـش صبر کردن در زمان تنگدستـى و پریشانحالى است.

پـاداش نیکـى پنهانـى و سزاىافشـا کننـده بــدى
پنهان کننده کار نیک (پاداشش) برابر هفتاد حسنه است, و آشکارکننده کار بد سـرافکنـدهاست, و پنهان کننـده کـار بـد آمـرزیـده است.

نظافت
از اخلاقپیـامبـران, نظافت و پـاکیزگــى است.

/ 0 نظر / 11 بازدید