یا ضامن آهو

  یا ضامن آهو                       

 بی نام ونشانیم یا ضامن آهو
 بی شوکت و شانیم یا ضامن آهو
 
از شان تو گوییم شوکت ز تو جوییم
نام از تو ستانیم یا ضامن آهو

حیران شد گانیم خسران زد گا نیم
جویای زمانیم یا ضامن آهو

دوریم ز رویت بگذار به کویت
یک چند بمانیم یا ضامن آهو

 داریم هوایت بگذار به پایت
اشکی بفشانیم یاضامن آهو

بگذار به خاکت تن را بفشا نیم
جان را برها نیم یا ضامن آهو

آورده به لب جان دل داده به طوفان
موج  حد ثانیم یا ضامن آهو  

سر بر سر دست است جان دل به تو به بسته است
خسته دل و جانیم یا ضامن آهو

سوزدل ما را بنشان بنشینیم
بنشین بنشا نم یا ضامن آهو

کاهی سرخاکی خاکی به مغاکی
بی نام و نشانیم یا ضامن آهو

شاعر : مظاهر مصفا      

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید