شهادت امام محمد باقر(ع)


شهادت امام باقر (علیه السلام)

این واقعیتی است که خاندان پیامبر(صلی الله علیه وآله) رادر روزسقیفه کشتند وقتل ومسمومیت آنهارا رد طول تاریخ ازآن زمان رقم زدند واین مسأله ای است که حضرات معصومین (علیهم السلام) درگفته ها واظهار نظرهای خود بارها ازآن سخن گفته اند.
وبدین سان امام باقر(علیهم السلام) ودرپی او امام صادق(علیهم السلام) ودیگران درصف وخطی قراردارند که فرجام شان شهادت است واین مسأله ای است که ازخود آنها نقل شده :
مامِنَّا اِلاَّ مَسمُومُ اَومَقتولُ «هیچک ازماامامان نسیت، جزآنکه مسموم ویامقتول است.» ...


دفن ومزار

...امام باقر(علیهم السلام)ازدنیارفت وخبرمشهور این واقعه در7ذی الحجه سال 114اتفاق افتاد اگر چه اسناد دیگری هم دراین زمینه وجود دارد .تشییع آبرومندانه ای ازاو بعمل آمد وامام صادق(علیهم السلام)برجنازه پدر نمازگزارد واورا دربقیع ، درجوار پدربزرگوارش دفن کردند ومزار اوزیارتگاه است. ...

   

ه نقل ا شبکه امام صادق (ع)

/ 1 نظر / 12 بازدید