عید سعید قربان

اوست که نبود پدر در مکه را تجربه نموده است و با مادر یگانه دوست دوران
تنهایی اش فقط خدا را برگزیده است و به تمامی آنچه مقدر او بوده جواب مثبت داده وانتخابی صحیح کرده است ، در این انتخاب عظیم باید به پدر کمک نماید، که او بت شکن زمان است وحال باید به اثبات شکستن بتهای درونی انسانها بپردازدو بر اسا س گزینش پروردگارو فرمان آن یگا نه ،عزیز ترین را برای ذبح برگزیند که آیا او را تسلیم می بیند یا نه ؟
واینگونه است که اسماعیل ، اسماعیل می شود زیراکه برای این فرمان از قبل آمادگی داشته و در وجود خود جز خدا را ندیده و فرمانبری از او برایش یگانه هدفی است که درون مالامال از عشقش را به ذات یگانه پیوند می زندوچه خوشحال است که از بین این همه بندگان ، او انتخاب شده است ... و پدر اورا به قربانگاه میبرد
حال کارد برگلوی او سنگینی میکندو او غرقه افکارش که چه زمانی به لقاء ا.... خواهد پیوست
که ناگاه گوسفندی در برابرش ظاهر میشودو پیام الهی :
بشارت باد ....  هم تو وهم پدرت از این آزمون سنگین سرافراز بیرون آمدید
واینگونه بود که این ذبح عظیم تقدیر فرزند پیامبر آخر الزمان شد که در نسل آنها قرار گرفت یعنی حسین(ع)او که  از فبل ، این انتخاب را ارج نهاده وبا پیوند عشق آنرا پذیرفته بود.
حسین ، وارث آدم او که عشق را به مسلخ برده وآن را قربانی خواهد کرد ، ثارالله که باید خون خدا شود ،
 او که حاضر به آلودگی نمیشود وبر علیه ظلم وجور زمان خویش قیام خواهد کرد .
او که  قربانی ستمگریهای حکام زمانه میشود ویارانش را برای احیای دین جدش رسول ا.... (ص) از دست مید هد و اهل بیتش را ذبح میکنند و آن پیشوای مومنان همچون جدش اسماعیل ، قبلا خویش را به قربانگاه هر آنچه آمال وهواها بوده است برده وحال جان خویش را در طبق اخلاص گذا شته است وچه زیبا به پیمان خویش در عالم ذر عمل میکند ، که حتی در کنار آب فرات ، تشنه مردن را بر سیرابی ذلیلانه ترجیح می دهد وآن نامردان رذل چه وقیحانه فرزند شش ماهه اش را به شهادت میرسانند ...
واو صبورانه باید پیام ایثار وعشق واز خود گذشتگی برای هدفی اصیل وماندنی را به تمامی اعصار وقرون بدهد وبه انسان بیاموزد که هرگز خوار امیال خوبش نگردد وبه تمام ظالملن تاریخ نه بگوید و برای هر چه خدا خواهی وخدا جویی خویش را فدا سازد .
حال اسماعیل فرمان الهی را ارج نهاده وبا کمک پدر به ذبح گوسفند جهت جانشینی خود می پردازد واینگونه است که از یکی از بزرگترین آزمونهای الهی سرافراز بیرون می آید.
حسن نژاد مدیر سایت      

 

/ 0 نظر / 22 بازدید